quận long biên

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
110/UBND-VP Công văn v/v tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người. 26/11/2020
1069/TB-UBND Công khai việc mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Thẩm Văn Sỹ và bà Nguyễn Thị Kim Hương 26/08/2020
146/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tháng 6 22/06/2020
145/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 22/06/2020
01/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 08/06/2020
199/UBND-VP Công văn v/v đăng ký đi thực tế tại Sầm Sơn – Thanh Hóa 08/06/2020
270/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 16, phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 29/05/2020
268/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 12, phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 29/05/2020
274/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 23, phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 29/05/2020
273/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 22, phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 29/05/2020
272/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 20, phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 29/05/2020
271/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 19, phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 29/05/2020
269/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 14, phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 29/05/2020
267/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 29/05/2020
266/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 29/05/2020
265/QĐ-UBND Quyết địnhphê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 5, phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 29/05/2020
264/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 29/05/2020
263/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 29/05/2020
25/TB-HĐND Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 - HĐND phường Long Biên Khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 26/05/2020
261/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh sách người ra ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố số 22 phường Long Biên, nhiệm kỳ năm 2020-2022 26/05/2020