chỉ đạo - điều hành

Hiển thị 1 - 20 trong 22 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Số 198 Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận năm 2020 Đảng ủy phường 21/01/2020
Số 07 Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Biên năm 2020 Đảng ủy phường 13/01/2020
124-KH/ĐU Kế hoạch Tuyên truyền, Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Đảng ủy phường 29/01/2018
86-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện chỉ thị 47-CT/TW Đảng ủy phường 10/02/2017
85-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW Đảng ủy phường 10/02/2017
84-KH/ĐU Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Đảng ủy phường 10/02/2017
83-KH/ĐU Kế hoạch công tác dân vận 2017 Đảng ủy phường 10/02/2017
82-KH/ĐU Kế hoạch công tác tuyên giáo 2017 Đảng ủy phường 10/02/2017
81-KH/Đu Kế hoạch phát triển đảng viên mới 2017 Đảng ủy phường 10/02/2017
80-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Kết luận 101 Trung ương Đảng ủy phường 10/02/2017
79-KH/ĐU Kế hoạch phát động thi đua "Dân vận khéo" 2017 Đảng ủy phường 10/02/2017
76-KH/ĐU Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2017 Đảng ủy phường 24/01/2017
75-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện năm kỷ cương hành chính Đảng ủy phường 24/01/2017
74-KH/ĐU Thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường, mô hình hoạt đông bộ phận TN&TKQ phường Long Biên năm 2017 Đảng ủy phường 24/01/2017
73-KH.ĐU Kế hoạch công tác Đảng năm 2017 Đảng ủy phường 24/01/2017
72-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy và chương trình 06 của Thành ủy 2017 Đảng ủy phường 21/01/2017
71-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 02 của Quận ủy và chương trình 08 của Thành ủy 2017 Đảng ủy phường 21/01/2017
70-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 01 của Quận ủy 2017 Đảng ủy phường 21/01/2017
40-TB/ĐU Thông báo phân công thực hiện tiêu chí chấm điểm cơ quan điện tử 2016 Đảng ủy phường 28/01/2016
39-TB/ĐU Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Phường Long Biên Đảng ủy phường 28/01/2016
Hiển thị 1 - 20 trong 22 kết quả.