chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
124-KH/ĐU Kế hoạch Tuyên truyền, Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Đảng ủy phường 29/01/2018
86-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện chỉ thị 47-CT/TW Đảng ủy phường 10/02/2017
85-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW Đảng ủy phường 10/02/2017
84-KH/ĐU Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Đảng ủy phường 10/02/2017
83-KH/ĐU Kế hoạch công tác dân vận 2017 Đảng ủy phường 10/02/2017
82-KH/ĐU Kế hoạch công tác tuyên giáo 2017 Đảng ủy phường 10/02/2017
81-KH/Đu Kế hoạch phát triển đảng viên mới 2017 Đảng ủy phường 10/02/2017
80-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Kết luận 101 Trung ương Đảng ủy phường 10/02/2017
79-KH/ĐU Kế hoạch phát động thi đua "Dân vận khéo" 2017 Đảng ủy phường 10/02/2017
76-KH/ĐU Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2017 Đảng ủy phường 24/01/2017
75-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện năm kỷ cương hành chính Đảng ủy phường 24/01/2017
74-KH/ĐU Thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường, mô hình hoạt đông bộ phận TN&TKQ phường Long Biên năm 2017 Đảng ủy phường 24/01/2017
73-KH.ĐU Kế hoạch công tác Đảng năm 2017 Đảng ủy phường 24/01/2017
72-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy và chương trình 06 của Thành ủy 2017 Đảng ủy phường 21/01/2017
71-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 02 của Quận ủy và chương trình 08 của Thành ủy 2017 Đảng ủy phường 21/01/2017
70-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Chương trình 01 của Quận ủy 2017 Đảng ủy phường 21/01/2017
40-TB/ĐU Thông báo phân công thực hiện tiêu chí chấm điểm cơ quan điện tử 2016 Đảng ủy phường 28/01/2016
39-TB/ĐU Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Phường Long Biên Đảng ủy phường 28/01/2016
22-KH/ĐU Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phường Long Biên năm 2016 Đảng ủy phường 25/01/2016
54-TB/ĐU Thông báo Nghị quyết BCH Đảng bộ phường Long Biên tháng 1 năm 2015 Đảng ủy phường 29/07/2015