Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
51/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 21/09/2020
48/TB-HĐND Kết luận cuộc họp giao ban Hội đồng nhân dân phường triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 11/09/2020
42/KH-HĐND KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND; CÁC BAN HĐND PHƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2020 31/08/2020
46/TB-HĐND Kết quả giám sát thường xuyên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2020 của phường Long Biên 22/08/2020
45/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2020 22/08/2020
44/BC-HĐND Cơ cấu, tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân phường Long Biên Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay 14/08/2020
43/TB-HĐND Kết quả khảo sát các hộ chăn nuôi trong khu dân cư tại phường Long Biên 12/08/2020
42/TB-HĐND Thông báo kết luận cuộc họp giao ban HDDND triển khai nhiệm vụ tháng 8/2020 07/08/2020
41/KH-HĐND CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND; CÁC BAN HĐND PHƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2020 30/07/2020
40/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020 22/07/2020
39/TB-HĐND Thông báo kết luận cuộc họp giao ban Hội đồng nhân dân phường triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 09/07/2020
38/KH-HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 - HĐND phường Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/07/2020
37/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ 10 - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/06/2020
06/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp thuận đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 26/06/2020
05/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn phường Long Biên 26/06/2020
04/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua bổ sung điều chỉnh dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm từ các nguồn kinh phí mục tiêu năm 2020 26/06/2020
03/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách phường năm 2019 26/06/2020
36/Ttr-HĐND Tờ trình về việc Đại biểu HĐND phường xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/06/2020
35/KH-HĐND kế hoạch công tác của TTHĐND, các ban của HĐND phường tháng 7/2020 25/06/2020
31/TTr-HĐND Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND phường Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 09/06/2020

hội đồng nhân dân