Văn Bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
09/TB-HĐND Thông báo kết luận hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 của HĐND phường 03/02/2021
08/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động HĐND phường khóa 3 nhiệm kỳ 2016-2021 01/02/2021
07/KH-HĐND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của thường trực HĐND, các ban HĐND tháng 02/2021 01/02/2021
13/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách phường Long Biên năm 2021 29/12/2020
12/NQ-HĐND Về việc thông qua dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2021 29/12/2020
13/NQ-HĐND Về việc thông qua dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2021 29/12/2020
12/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách phường Long Biên năm 2019 29/12/2020
11/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách phường Long Biên năm 2019 29/12/2020
10/NQ-HĐND Về việc thông qua bổ sung, điều chỉnh dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 29/12/2020
09/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 29/12/2020
08/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường Long Biên năm 2021 29/12/2020
66/Ttr-HĐND Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021 22/12/2020
65/BC-HĐND Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND phường năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 22/12/2020
64/TB-UBND Thông báo kết luận hội nghị giao ban HĐND, các ban HĐND phường tháng 12/2020 17/12/2020
63/Ttr-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 01/12/2020
07/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầy PCT UBND phường Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 01/12/2020
62/KH-HĐND Công tác của Thường trực HĐND, các ban HĐND phường tháng 12/2020 01/12/2020
61/TB-HĐND Về thời gian, địa điểm, nội dung tổ chức kỳ họp thứ kỳ họp thứ 11 HĐND phường Long Biên Khóa III; nhiệm kỳ 2016 – 2021 27/11/2020
60/KH-HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ XI-HĐND phường Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/11/2020
59/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 11 20/11/2020

hội đồng nhân dân