học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 19/07/2017 | 03:52  | Lượt xem: 731
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân với nhiều nội dung phong phú và thiết thực. Bài viết này tập...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, sử dụng cán bộ hiện nay

Ngày đăng 19/05/2017 | 02:48  | Lượt xem: 628
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”,“công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, nên trong công tác cán bộ “phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ”;...

Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu

Ngày đăng 16/02/2017 | 10:59  | Lượt xem: 596
Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu Hậu quả của chính sách ngu dân mà thực dân Pháp để lại sau hơn 80 năm đô hộ nước ta đó là hơn 95% người Việt Nam mù chữ. "Ngu dân" là một trong những phương...

Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị

Ngày đăng 16/02/2017 | 10:57  | Lượt xem: 636
Một trong những cống hiến đặc sắc của Hồ Chí Minh cả mặt lý luận và thực tiễn về vấn đề Đảng là Người đã kết hợp một cách đúng đắn và nhuần nhuyễn tính giai cấp, tính tiền phong, tính trí tuệ,...

Chủ nghĩa nhân văn trong tư duy quân sự Hồ Chí Minh

Ngày đăng 16/02/2017 | 10:55  | Lượt xem: 906
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ chính trị vĩ đại, đồng thời là nhà quân sự xuất sắc của dân tộc ta, người sáng lập, giáo dục và rèn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Người đã...

Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới

Ngày đăng 01/10/2016 | 09:40  | Lượt xem: 653
Từ tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh đến chiến lược đại đoàn kết của Đảng Cộng sản Việt Nam Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua đã chứng tỏ sức sống diệu kỳ và sức mạnh vĩ đại của tư...

Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 01/10/2016 | 09:38  | Lượt xem: 595
Đại đoàn kết - một tất yếu khách quan của cách mạng Việt Nam Do những điều kiện về địa lý tự nhiên, do nằm ở vị trí chiến lược nên lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân...

Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh

Ngày đăng 01/10/2016 | 09:22  | Lượt xem: 2559
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện chiến lược đại đoàn kết Theo Hồ Chí Minh, cách mạng muốn thành công "trước hết phải có Đảng cách mệnh", "cách mạng là việc...

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 21/09/2016 | 03:20  | Lượt xem: 562
Năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị...

Chuyến công du ngoại giao bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 14/09/2016 | 04:22  | Lượt xem: 408
Tháng 1/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị sang thăm Liên Xô, Trung Quốc nhằm phát triển quan hệ ngoại giao, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế, giúp ta đẩy nhanh cuộc kháng chiến...

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thiết kế tương lai cho dân tộc Việt Nam

Ngày đăng 14/09/2016 | 05:56  | Lượt xem: 300
Thiên tài Hồ Chí Minh thể hiện ở sự thành công trong việc tìm ra con đường cứu nước mới, đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Học tập phong cách Hồ Chí Minh trong quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Ngày đăng 21/08/2016 | 03:45  | Lượt xem: 322
Ngày 22.3.2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, giáo dục và rèn luyện lực lượng công an nhân dân

Ngày đăng 15/08/2016 | 05:48  | Lượt xem: 338
Với niềm tự hào phấn khởi trong những ngày kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945-2015), các tổ chức, các cơ quan đoàn thể và nhân dân cả nước luôn bày tỏ lòng thành...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân

Ngày đăng 20/07/2016 | 04:25  | Lượt xem: 376
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, nhà tư tưởng lỗi lạc, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, luôn chăm lo xây dựng,...

6 điều Bác Hồ dạy đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam

Ngày đăng 11/07/2016 | 02:30  | Lượt xem: 222
Từ năm 1957, sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, được sự giáo dục và rèn luyện của Đảng, giai cấp công nhân bắt đầu phát huy vai trò lãnh đạo của mình trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước ở miền Nam...

Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 29/06/2016 | 03:43  | Lượt xem: 313
Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy phường Thạch Bàn xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị số...

Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị

Ngày đăng 29/06/2016 | 10:41  | Lượt xem: 406
Một trong những cống hiến đặc sắc của Hồ Chí Minh cả mặt lý luận và thực tiễn về vấn đề Đảng là Người đã kết hợp một cách đúng đắn và nhuần nhuyễn tính giai cấp, tính tiền phong, tính trí tuệ,...

Vận dụng tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao nhân dân trong mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc hiện nay

Ngày đăng 29/06/2016 | 10:23  | Lượt xem: 385
Trong lịch sử quan hệ quốc tế giữa các nước trên thế giới, hoạt động ngoại giao được tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng quy tụ lại thành hai loại chính là ngoại giao nhà nước và...

Văn hóa, đạo đức doanh nghiệp, doanh nhân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 29/06/2016 | 10:11  | Lượt xem: 509
Đúng như danh hiệu mà tổ chức UNESCO đã vinh danh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam , sự nghiệp cách mạng mà Người phấn đấu, ngọn cờ...

Tìm hiểu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giáo dục đạo đức "yêu tổ quốc, yêu đồng bào" cho thiếu niên nhi đồng

Ngày đăng 29/06/2016 | 10:02  | Lượt xem: 344
Trong mỗi giai đoạn của cách mạng nước ta cũng như của cuộc đời đầy cống hiến và hy sinh của mình, thiếu niên nhi đồng luôn là lớp "công dân đặc biệt" nhận được sự quan tâm sâu sát của Chủ tịch...