công tác đảng

Đảng viên Đảng bộ phường Long Biên nghiêm túc học tập Nghị quyết Đại hội XIII.
Ngày đăng 29/03/2021 | 08:51  | Lượt xem: 217

Trong 2 ngày 27,28/3/2021, tại các phòng họp, hơn 500 đảng viên thuộc đảng bộ phường Long Biên nghiêm túc học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì.

Hội nghị tổ chức nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

2 ngày diễn ra Hội nghị, đảng viên của Đảng bộ được nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tự duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng (từ tầm bao quát, cách tiếp cận mới, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá chiến lược…); khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là lần đâu tiên toàn thể đảng viên đảng bộ phường được học tập Nghị quyết trực tuyến, được trực tiếp nghe quán triệt từ các đồng chí lãnh đạo Trung ương; thành công của Hội nghị là cơ sở quan trọng để Đảng ủy, cấp ủy chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sớm đưa những quyết nghị của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: