Bài viết chuyên sâu

Những kết quả bước đầu của phường Long Biên trong việc thực hiện chủ đề năm 2022
Ngày đăng 12/04/2022 | 13:27  | Lượt xem: 139

Thực hiện kế hoạch số 90 -KH/QU ngày 14/01/2022 của Quận ủy về triển khai thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” năm 2022.

Đảng ủy phường Long Biên xây dựng kế hoạch số 82 ngày 26/1/2022 của Đảng uỷ về triển khai thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” năm 2022. Tổ chức 01 buổi quán triệt kế hoạch chủ đề năm của quận uỷ tới toàn thể BCH đảng uỷ- cơ quan UBND, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ tổ dân phố.Chỉ đạo ban biên tập của phường tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của phường và viết bài đăng trên cổng thông tin điện tử của phường về nội dung thực hiện chủ đề năm của quận.

Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể, các tổ dân vận đăng ký mô hình dân vận khéo năm 2022 trên cơ sở tuỳ từng đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị, chi bộ. Cho đến nay phường có 14 tập thể và 02 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo (với từng lĩnh vực như sau: Chỉnh trang đô thị 06 mô hình; GPMB 06 mô hình; Thu thuế nợ đọng 02; giảm đàn 01; môi trường 01 mô hình).

Cho đến nay các mô hình mới thực hiện được bước đầu như sau: MTTQ, các đoàn thể, đối với các chi bộ trực thuộc đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ cho từng Đảng viên, triển khai kế hoạch tới Đảng viên, hội viên và nhân dân để biết và thực hiện.

 Đối với nội dung GPMB: MTTQ, các đoàn thể, TDP đã thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện dự án E6HT; đối với dự án GPMB cụm trường học tổ dân vận của phường đã phối hợp với tổ công tác GPMB của quận đã đến tận nhà 29 hộ để bàn giao giấy mời và vận động nhân dân đến dự hội nghị đối thoại do quận tổ chức.

Đối với nội dung về chỉnh trang đô thị: Đảng uỷ đã tập trung thảo luận và đăng ký với quận lựa chọn tuyến phố Trạm đạt tuyến phố văn minh đô thị. Với nội dung này Đảng uỷ giao UBND xây dựng kế hoạch thực hiện  các nội dung liên quan đến thẩm quyền trách nhiệm của phường phải tổ chức thực hiện. MTTQ đã tổ chức ra mắt tổ dân vận khéo trong công tác chỉnh trang đô thị, định kỳ vào thứ 7 hàng tuần tổ dân vận khéo cũng đã thực hiện việc tổng dọn vệ sinh môi trường tại tuyến phố Trạm với sự tham gia của gần 100 hội viên, đoàn viên và nhân dân.

*Đối với kế hoạch số 103 KH/QU ngày 07/02/2022 của Quận ủy Long Biên về tổ chức cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo trên địa bàn Quận Long Biên năm 2022. Đảng uỷ ban hành công văn số 92 ngày 15/2/2022 V/v phân bổ viết về điển hình Dân vận khéo năm 2022 tới toàn thể MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc trên địa bàn phường cho đến nay có 2 bài viết đã được gửi về ban tổ chức cuộc thi, 01 bài viết đang được chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện gửi về Ban dân vận quận uỷ

Từ những kết quả trên trong thời gian tới Đảng uỷ, khối dân vận đảng uỷ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là: Tiếp tục tuyên truyền kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”.

Hai là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ dân vận thực hiện tốt mô hình đã đăng ký.

Ba là: Biểu dương, khen thưởng những mô hình, điển hình tiêu biểu, tổ chức nhân rộng các mô hình trên địa bàn phường.